Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.helenaheinz.com zastupující značku Soap.

Tvorba niche produktů a unikátních lifestylových doplnků .

Platné pro všechny obchody uskutečněné od 10. 11. 2020.

Tyto obchodní podmínky upravují ve smyslu ustanovení § 1751 odstavec 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“) vzájemné vztahy tj. práva a povinnosti smluvních
stran vznikající při uzavření kupní smlouvy v rámci prodeje v tomto internetovém obchodě, tj.
prodávajícího a kupujícího.
Podnikatel: MgA.Helena Heinz
Se sídlem: Masarykovo nábřeží 248/16
110 00 Praha 1
Česká Republika

SOAP.
ARTY PERFUME CABINET
Created with passion !
Tomášská 23/10
Praha 1 Malá Strana
118 00
Czech Republic

 

IČ:88273148
Tel: + 420776227976
Email: soap.helenaheinz@gmail.com

1. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze dohodou obou smluvních stran. Kupující kupuje zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších společností. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu na jeho předchozí žádost. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Na poskytnutí dárku prodávajícím kupujícímu se vztahuje § 2992 občanského zákoníku, neboť prodávající obohacuje kupujícího s úmyslem ho obdarovat bez úmyslu se právně vázat. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Na kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, se vztahují některá specifická práva stanovená právními předpisy a těmito obchodními podmínkami (dále též „kupující – spotřebitel“).

2. Doručení a převzetí zboží, osobní odběr

Zboží je doručováno přepravní službou, kterou si kupující zvolí při vyplňování objednávky. Při přebírání zboží od přepravce je kupující povinen pečlivě zkontrolovat dodané zboží. DOPORUČENÍ PRO KUPUJÍCÍHO: Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. O vadně doručené zásilce, či odmítnutí převzetí porušené zásilky nás prosím bezodkladně informujte prostřednictvím elektronické pošty na adrese: soap.helenaheinz@gmail.com. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je kupující povinen o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo prodávajícího, v závislosti na druhu kupujícím vybrané přepravy.

Osobní odběr zboží je možný v sídle:

Soap. arty perfume cabinet
SOAP.
ARTY PERFUME CABINET
Created with passion !

Tomášská 23/10
Praha 1 Malá Strana
118 00
Czech Republic

Zákazník má možnost výměny nenošeného zboží s cedulkou a fakturou do 14 dnů ode dne převzetí za jiné zboží. Peníze při výměně zboží prodávající nevrací. Cena a způsob dodání:

Balík na poštu 130,- CZK
Balík do ruky 130,- CZK
Zásilkovna Z-point / území ČR - 75,- CZK
Zásilkovna Z-point / území SK - 150 CZK
Osobní odběr zdarma

3. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující – spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Je-li objednávka rozdělena do několika zásilek, běží lhůta od doručení poslední z nich.

Do oznámení o odstoupení od smlouvy uveďte tyto údaje:

• Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
• Datum obdržení:
• Jméno a příjmení kupujícího:
• Adresa kupujícího:
• Číslo objednávky nebo faktury
• Číslo účtu k vrácení kupní cenu
• Tel. kontakt:
• Datum:
• Podpis kupujícího: (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)
• Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na adresu:

SOAP.
ARTY PERFUME CABINET
Created with passion !
Tomášská 23/10
Praha 1 Malá Strana
118 00
Czech Republic

Formulář:

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu  dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodejce vrací celou částku, kterou od kupujícího na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dopravu při prvním dodání zboží kupujícímu. Náklady spojené s navrácením zboží zpět prodejci nese kupující.Při odstoupení od kupní smlouvy neakceptuje prodávající zboží vrácené prostřednictvím dopravy s dobírkou. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím  právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu  v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

4. Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje ve smyslu § 13 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a ve
smyslu § 2085 a násl. občanského zákoníku práva a povinnosti mezi prodávající MgA. Helena Heinz, IČ 88273148, sídlem podnikání 

SOAP.
ARTY PERFUME CABINET
Created with passion !
Tomášská 23/10
Praha 1 Malá Strana
118 00
Czech Republic

(dále jen „prodávající“), který jedná v rámci své podnikatelské činnosti, a kupujícím, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“), zejména pak rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění („reklamace“) Kupujícím se rozumí osoba, jež uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu ke zboží nabízenému prodávajícím v internetovém e-shopu na adrese: https://www.helenaheinz.com nehledě na to, zda je kupujícím podnikatel či spotřebitel. Prodávající musí objednané zboží kupujícímu dodat bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné věc po stanovenou dobu používat podle účelu smlouvy. Zboží je vadné, není-li v ujednaném množství, jakosti a provedení. Reklamovat nelze vady, které kupující  sám způsobil (nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem či mechanickým poškozením zboží) nebo o kterých již při koupi věděl. To platí i u vad, kvůli kterým se s prodávajícím dohodl na snížení ceny zboží. Prodávající neodpovídá za běžné opotřebení věci. Při reklamaci musí být reklamované zboží v původním balení .Pokud bude v poškozeném obalu a  nebude kompletní, nebude převzato k reklamaci. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

5. Záruka za jakost

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal: • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího

• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
• vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

6. Způsob uplatnění reklamace

Reklamaci lze uplatnit osobně , nebo zasláním na adresu:
 

SOAP.
ARTY PERFUME CABINET
Created with passion !
Tomášská 23/10
Praha 1 Malá Strana
118 00
Czech Republic
 

V případě zaslání reklamace je nutné reklamované zboží důkladně
zabezpečit, aby v průběhu přepravy nedošlo k jeho dalšímu poškození.

Balík by měl obsahovat kompletní reklamované zboží (včetně veškerého příslušenství), kopii dokladu,

podrobný popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a dostatečné kontaktní údaje kupujícího. Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Při reklamaci je kupující  povinen prokázat zakoupení věci, a to nejlépe předložením kupního dokladu. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu  reklamační protokol, neboli potvrzení o uplatnění reklamace. Protokol obsahuje datum zahájení reklamačního řízení a způsob vyřízení reklamace, který kupující vyžaduje. Dále datum koupě daného zboží, popis stavu zboží v době uplatnění reklamace a způsob, jakým bude kupující l informován o vyřízení reklamace. U spotřebního zboží činí doba, po kterou prodávající kupujícímu odpovídá za vady, 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Reklamace musí být uplatněna během této lhůty. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, u složitých případů do tří pracovních dnů, přičemž reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dní. Reklamační lhůtu lze dohodou stran prodloužit. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace. Reklamace je vyřízena tehdy, když o tom prodávající vyrozumí kupujícího. Společně se zbožím předá prodávající kupujícímu i potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy, případně zdůvodnění, proč reklamace nebyla přijata.

7. Náklady spojené s vyřízením reklamace

Náklady spojené s dopravou zboží budou kupujícímu prodávajícím uhrazeny za předpokladu, že reklamace bude oprávněná.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

Vyřizování stížností kupujících- spotřebitelů prodávající zajišťuje prostřednictvím elektronické adresy : soap.helenaheinz@gmail.com

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího – spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího – spotřebitele. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem je Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, identifikační číslo 00020869, internetová adresa www.coi.cz.

Rovněž je možné při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem využít on-line platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00 je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodej zboží prodávajícím podléhá dozoru živnostenského úřadu. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V případě sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem je spotřebitel oprávněn obrátit se na orgán mimosoudního řešení sporu, kterým je pro tyto případy Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

9. Mimosoudní řešení sporů:

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 10. 11. 2020