Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.helenaheinz.com zastupující značku Soap.

Tvorba niche produktů a unikátních lifestylových doplňků.

Platné pro všechny obchody uskutučněné od 10.11.2020.

Tyto obchodní podmínky upravují ve smyslu ustanovení § 1751 odstavec 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále též „občanský zákoník”) vzájemné vztahy tj. práva a povinnosti smluvních
stran vznikající při uzavření kupní smlouvy v rámci prodeje v tomto internetovém obchodě, tj. prodávajícího a kupujícího.
Podnikatel: MgA Helena Heinz
Se sídlem: Masarykovo nábřeží 248/16
                   110 00 Praha 1
                   Česká Republika
IČ: 88273148

Tel: + 420776227976

Email: soap.helenaheinz@gmail.com

1. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto
přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem. Uzavřenou smlouvu lze
měnit nebo rušit pouze dohodou obou smluvních stran.
Kupující kupuje zboží za cenu platnou v době objednání.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají
žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů
prodávajícího nebo dalších společností.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy,
platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Objednávka kupujícího
 je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem
jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu na jeho předchozí žádost.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Na
poskytnutí dárku prodávajícím kupujícímu se vztahuje § 2992 občanského zákoníku, neboť
prodávající obohacuje kupujícího s úmyslem ho obdarovat bez úmyslu se právně vázat.
Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně
reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání
objednávky. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Na kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, se vztahují
některá specifická práva stanovená právními předpisy a těmito obchodními podmínkami (dále též
„kupující – spotřebitel“).

2. Doručení a převzetí zboží, osobní odběr

Zboží je doručováno přepravní službou, kterou si kupující zvolí při vyplňování objednávky.
Při přebírání zboží od přepravce je kupující povinen pečlivě zkontrolovat dodané zboží.
DOPORUČENÍ PRO KUPUJÍCÍHO: Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. O vadně
doručené zásilce, či odmítnutí převzetí porušené zásilky nás prosím bezodkladně informujte
prostřednictvím elektronické pošty na adrese: soap.helenaheinz@gmail.com.
Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je kupující povinen o této skutečnosti co nejdříve
informovat buď přepravce, nebo prodávajícího, v závislosti na druhu kupujícím vybrané přepravy.

Osobní odběr zboží je možný v sídle  :

Soap. arty perfume cabinet

SOAP.
ARTY PERFUME CABINET
Created with passion !
Tomášská 23/10
Praha 1 Malá Strana
118 00
Czech RepublicZákazník má možnost výměny nenošeného zboží s cedulkou a fakturou do 14 dnů ode dne převzetí za
jiné zboží. Peníze při výměně zboží prodávající nevrací.
Cena a způsob dodání:
Balík na poštu 130,- CZK
Balík do ruky 130,- CZK
Zásilkovna Z-point /  území ČR - 75,- CZK

Zásilkovna Z-point / území SK - 150 CZK
Osobní odběr zdarma

3. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém
obchodě), má kupující – spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání
důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Je-li objednávka rozdělena do několika
zásilek, běží lhůta od doručení poslední z nich.
Do oznámení o odstoupení od smlouvy uveďte tyto údaje:
• Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
• Datum obdržení:
• Jméno a příjmení kupujícího:
• Adresa kupujícího:
• Číslo objednávky nebo faktury
• Číslo účtu k vrácení kupní cenu
• Tel. kontakt:
• Datum:
• Podpis kupujícího: (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)

Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na adresu:

SOAP.
ARTY PERFUME CABINET
Created with passion !
Tomášská 23/10
Praha 1 Malá Strana
118 00
Czech Republic


Formulář:
C:\Users\Uzivatel\Documents\Oznámení o odstoupení od smlouvy.docx
V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícího. Odstoupí-li
kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu
 dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Prodejce vrací celou částku, kterou od kupujícího na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na
dopravu při prvním dodání zboží kupujícímu. Náklady spojené s navrácením zboží zpět prodejci nese
kupující.
Při odstoupení od kupní smlouvy neakceptuje prodávající zboží vrácené prostřednictvím dopravy s
dobírkou.
Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí
prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.
Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí
kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je

vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím  právo na náhradu

škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen
vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu  v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní
cenu.
Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského
zákoníku v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

4. Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje ve smyslu § 13 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a ve
smyslu § 2085 a násl. občanského zákoníku práva a povinnosti mezi prodávající MgA. Helena Heinz , IČ 88273148
, sídlem podnikání 

SOAP.
ARTY PERFUME CABINET
Created with passion !
Tomášská 23/10
Praha 1 Malá Strana
118 00
Czech Republic

(dále jen „prodávající“), který jedná v rámci své
podnikatelské činnosti, a kupujícím, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“), zejména pak
rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění („reklamace“)
Kupujícím se rozumí osoba, jež uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu ke zboží nabízenému
prodávajícím v internetovém e-shopu na adrese: https://www.helenaheinz.com nehledě na to, zda je
kupujícím podnikatel či spotřebitel.
Prodávající musí objednané zboží kupujícímu dodat bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo
obvyklými tak, aby bylo možné věc po stanovenou dobu používat podle účelu smlouvy. Zboží je
vadné, není-li v ujednaném množství, jakosti a provedení. Reklamovat nelze vady, které kupující  sám
způsobil (nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem či mechanickým
poškozením zboží) nebo o kterých již při koupi věděl. To platí i u vad, kvůli kterým se s prodávajícím
dohodl na snížení ceny zboží. Prodávající neodpovídá za běžné opotřebení věci. Při reklamaci musí
být reklamované zboží v původním balení .Pokud bude v poškozeném obalu a  nebude kompletní,
nebude převzato k reklamaci.
Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada.
Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

5. Záruka za jakost

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové,
které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě
reklamy prodávajícího
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto
druhu obvykle používá
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
• vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost
a nepoškozenost obalů.
Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost
a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

6. Způsob uplatnění reklamace

Reklamaci lze uplatnit osobně , nebo zasláním na adresu:
 

SOAP.
ARTY PERFUME CABINET
Created with passion !
Tomášská 23/10
Praha 1 Malá Strana
118 00
Czech Republic

 

V případě zaslání reklamace je nutné reklamované zboží důkladně
zabezpečit, aby v průběhu přepravy nedošlo k jeho dalšímu poškození.

Balík by měl obsahovat kompletní reklamované zboží (včetně veškerého příslušenství), kopii dokladu,

podrobný popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a dostatečné kontaktní údaje kupujícího.
Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou
provozní dobu.
Při reklamaci je kupující  povinen prokázat zakoupení věci, a to nejlépe předložením kupního dokladu.
Prodávající je povinen vystavit kupujícímu  reklamační protokol, neboli potvrzení o uplatnění
reklamace. Protokol obsahuje datum zahájení reklamačního řízení a způsob vyřízení reklamace, který
kupující vyžaduje. Dále datum koupě daného zboží, popis stavu zboží v době uplatnění reklamace a
způsob, jakým bude kupující l informován o vyřízení reklamace.
U spotřebního zboží činí doba, po kterou prodávající kupujícímu odpovídá za vady, 24 měsíců a začíná
běžet dnem převzetí zboží. Reklamace musí být uplatněna během této lhůty. Prodávající je povinen
rozhodnout o reklamaci ihned, u složitých případů do tří pracovních dnů, přičemž reklamace včetně
odstranění vady musí být vyřízena nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dní. Reklamační lhůtu lze
dohodou stran prodloužit. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění
reklamace. Reklamace je vyřízena tehdy, když o tom prodávající vyrozumí kupujícího.
Společně se zbožím předá prodávající kupujícímu i potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob
vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy, případně zdůvodnění, proč reklamace nebyla
přijata.

7. Náklady spojené s vyřízením reklamace

Náklady spojené s dopravou zboží budou kupujícímu prodávajícím uhrazeny za předpokladu, že reklamace bude oprávněná.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

Vyřizování stížností kupujících- spotřebitelů prodávající zajišťuje prostřednictvím elektronické adresy : soap.helenaheinz@gmail.com

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího – spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího – spotřebitele.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem je
Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, identifikační číslo
00020869, internetová adresa www.coi.cz.

Rovněž je možné při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem využít on-line
platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Evropské
spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00 je
kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.
května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

Prodej zboží prodávajícím podléhá dozoru živnostenského úřadu. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V případě sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem je spotřebitel oprávněn obrátit se na orgán mimosoudního řešení sporu, kterým je pro tyto případy Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

9. Mimosoudní řešení sporů:

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 10.11.2020

 

Zpět do obchodu